Strona główna | Praktyki i praca | Praktyki zawodowe (zasady i procedury)
 

Zasady i procedura realizacji praktyk zawodowych
na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

 

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Elektroniki muszą odbyć praktyki zawodowe. Opisane poniżej postępowanie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia 01.10.2012.

Minimalny czas trwania praktyk to co najmniej cztery tygodnie.

Studenci realizują praktyki zawodowe w trybie indywidualnym. Praktyka powinna odbywać się w czasie wakacji. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odbywanie praktyki w czasie trwania semestru pod warunkiem, że praktyka nie będzie kolidować z udziałem w zajęciach dydaktycznych.

Praktyka zawodowa jest bezpłatna. Ewentualne dodatkowe koszty związane z jej realizacją (np. koszty specjalistycznych badań lekarskich wymaganych przez pracodawcę) ponosi student lub pracodawca, wg umowy pomiędzy stronami.

Na czas realizacji praktyki zawodowej student musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW (koszty ubezpieczenia ponosi student).

W zakładach pracy, gdzie realizowana jest praktyka, student podlega zakładowemu opiekunowi praktyk, który na zakończenie wystawia opinię o studencie

Student samodzielnie poszukuje zakładu pracy, w którym będzie realizował praktykę. W celu ułatwienia poszukiwania miejsc realizacji praktyki Wydział udostępnia się na stronie internetowej wykaz zakładów pracy, które oferowały miejsca praktyk w latach poprzednich. Oferty praktyk znajdują się także na stronie internetowej Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, na której są zamieszczane na bieżąco ogłoszenia i zapotrzebowania na praktykantów napływające z zakładów pracy.

Ze względu na koszty i sprawy organizacyjne praktyka powinna być zorganizowana w miejscu zamieszkania studenta. Wydział może wyrazić zgodę, aby praktyka odbywała się poza miejscem zamieszkania studenta, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń w realizacji programu praktyki i student lub zakład pracy zobowiążą się do pokrycia wynikających z tego tytułu kosztów (zakwaterowania, przejazdów).

Jeżeli w czasie trwania studiów student wyrazi wolę realizacji dodatkowej praktyki zawodowej niezakłócającej programu i toku studiów i realizowanej merytorycznie zgodnie z kierunkiem studiów wydział wyrazi zgodę i przeprowadzi procedurę przygotowania praktyki tak jak dla obowiązkowej praktyki inżynierskiej.

W przypadku praktyki odbywającej się w czasie wakacji student powinien przedstawić Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk zawodowych wszystkie niezbędne dokumenty w terminie do 30 czerwca.

Po zorientowaniu się w danej firmie, że odbycie praktyki jest tam możliwe, student:

- powinien skontaktować się z odpowiednim Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk zawodowych, aby uzyskać wstępną akceptację miejsca, zakresu i planu praktyki. Na spotkanie należy dostarczyć ramowy program praktyki. Powinien on zawierać (poza szkoleniem BHP, zapoznaniem się ze strukturą firmy) krótki opis w punktach tego, co praktykantka/praktykant będzie robić w firmie podczas praktyki.

- opracować 2 egzemplarze porozumienia oraz 2 egzemplarze ramowego programu praktyki (wypełnionych oraz uzgodnionych z stroną oferującą praktykę) i dostarczyć je do swojego Pełnomocnika wraz z kopią imiennego dokumentu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Student może przystąpić do odbywania praktyki po zatwierdzeniu ramowego planu praktyki przez Pełnomocnika ds. Praktyk właściwego dla specjalności studenta. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie uniemożliwia zawarcie porozumienia o organizacji praktyki. Podpisane przez Dziekana porozumienie (2 egzemplarze) należy dostarczyć do firmy - jeden egzemplarz zostaje w firmie, a drugi, podpisany, wraca do Pełnomocnika.

W terminie 30 dni po zakończeniu praktyki student ma obowiązek złożyć u Pełnomocnika ds. Praktyk następujące dokumenty:

- wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej,

- opinia o studencie odbywającym praktykę zawodową i potwierdzenie odbycia praktyki,

- sprawozdanie z praktyki (2-3 stronicowe) potwierdzone przez Opiekuna z zakładu pracy.

Na podstawie opinii o studencie odbywającym praktykę zawodową oraz sprawozdania z praktyki Pełnomocnik ds. Praktyk dokonuje zaliczenia praktyki na ocenę w indeksie elektronicznym.

Dziekan może zaliczyć pracę zarobkową jako praktykę zawodową, w tym pracę za granicą, jeśli jest ona zgodna z kierunkiem studiów. W celu uzyskania zaliczenia pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej konieczne jest dostarczenie świadectwa pracy, albo zaświadczenia, z informacją w jakiej firmie była praca, w jakim terminie, co było robione, jak oceniono pracę. Dodatkowo, należy Dostarczyć 2-3 stronicowe sprawozdanie opisujące własnymi słowami zakres i charakter wykonywanej pracy.

Szablony wszystkich niezbędnych dokumentów są do pobrania ze strony Wydziału. Wśród tych dokumentów znajduje się również procedura postępowania dotycząca osób, które rozpoczęły studia do 01.10.2011.

We wszystkich przypadkach wątpliwych decyzję podejmuje Dziekan.

Do pobrania:

- Pismo okólne 22/2012 z dnia 14 maja 2012 r. (.pdf)

- Lista Pełnomocników (.pdf)

- Procedura – nowa (.doc)

- Procedura – stara (.doc)

- Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich (.doc)

- Podanie o zaliczenie praktyki (.doc)

- Kryteria oceny praktyki (.doc)

- Formularz oceny (.doc)

 

Oferty można tymczasowo przeglądać na starej stronie wydziałowej.

Nowe oferty praktyk: 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty